Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  192/2017

privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă a
serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.148/2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispozitiile H.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Având în vedere art. 36 alin. (2) litera d și alin. (6) punct 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin negociere directă a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe, către TEGA S.A, anexa nr. 1.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul de funcţionare al serviciulului de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexele nr. 2 și 3.
ART. 4. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public prevăzut la art. 1 prin concesionarea activității de administrare a Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu infrastructura tehnico-edilitară aferentă, către TEGA S.A cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerţului Covasna sub nr. J14/295/1996, CIF 8670570.
ART. 5. - Se aprobă proiectul contractului de concesiune a serviciului public de administrare a Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 4.
ART. 6. - Se împuternicește Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare a Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 7. – Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 8. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba și Biroul de Monitorizare a Societăţilor Comerciale şi Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Direcției Tehnice și Monitorizare Societăți Comerciale subordonate și Servicii Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A.

Sfântu Gheorghe, la 14 iunie 2017.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                            Magyarosi Imola-Piroska                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină