Joi, 2. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  175/2017

privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic

Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe,  în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.452/30.03.2017 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 161/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Având în vedere art. 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, conform Proiectului de fuziune, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba, reprezentantul municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna să voteze conform prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana mandatată la art. 2, Direcția Economică și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                          Kondor Ágota                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină