Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  154/2017

privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual
Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21.177/2017 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 20.204/2017 a Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 21.385/2017 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 21.387/2017 privind intenția de a institui ajutorul de minimis individual Camerei de Comerț şi Industrie a Judeţului Covasna;
Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 27.746/2017 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 153/2017 aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2017;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din OUG nr. 77/2014, privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 20/2015;
Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, potrivit Procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare pentru derularea programului privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi pentru derularea altor programe în comun cu municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis individual se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 3. - Prezenta măsură de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 4. - Ajutorul de minimis individual se acordă pentru derularea programului privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi pentru derularea altor programe în comun cu municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Finanţe Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.
 
                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                    Kodor Ágota                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină