Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  153/2017

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.850/2017 al Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 16.244/2017 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 16.245/2017 privind intenția de a institui schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe anul 2017;
Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 27.745/2017 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe anul 2017;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015;
Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă „Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013.
ART. 3. - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 4. - Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor mici și mijlocii cu sediul social sau puncte de lucru valabile în municipiul Sfântu Gheorghe și are ca obiectiv sprijinirea sectorului IMM.
ART. 5. - Cererile de finanțare se pot depune în perioada 06.06.2017, ora 8.00 – 20.10.2017, ora 14.30, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, jud. Covasna, România. Cererile depuse în afara acestui interval nu vor fi luate în considerare.
ART. 6. - Aprobarea/respingerea cererilor de finanțare se va efectua în cel mult 30 zile de la data depunerii cererii de finanțare și va fi comunicată pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicov.com).
ART. 7. – Cererea de tragere poate fi depusă înainte sau după aprobarea cererii de finanțare, dar nu mai târziu de 08.12.2017, ora 14.30. Cererile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare, solicitantul pierzând dreptul de a mai solicita rambursarea cheltuielilor efectuate. Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singură cerere de tragere.
ART. 8. – Se numește în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisia mixtă de validare, dl. consilier Miklós Zoltán și, respectiv, doamna Józsa Emese-Éva-Julianna, director executiv Direcția Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 9. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Finanțe Publice Municipale, și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 mai 2017.


                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                          Kodor Ágota                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină