Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  147/2017

privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic

„Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Modern House S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe,

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dualConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25212/04.05.2017 al Biroul  pentru Învţământ şi Cultură, Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;
Având în vedere Proiectul planului de școlarizare la învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018, aprobat prin Inspectoratului Școlar Județean Covasna;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Sc. Modern House S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.
ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, Direcția Economică și Biroul pentru Învățământ și Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2017.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                       Kondor Ágota                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină