Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  145/2017

 privind închirierea fără licitaţie publică, a unui spaţiu situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric,

domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea deputatului Kulcsár-Terza József GyörgyConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere cererea nr. 17131/29.03.2017 înaintată de deputatul Kulcsár –Terza József-György;
În baza prevederilor art. 26 şi 27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1), respectiv art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă închirierea fără licitaţie publică a unui spaţiu, situat pe str. Martinovics Ignác nr. 2, monument istoric, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe evidenţiat în C.F. nr. 23773 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 802 în vederea asigurării unui sediu pentru birou parlamentar, în favoarea deputatului Kulcsár-Terza József-György.
(2) Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectul contractului de locaţiune, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2017.

                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                              Kondor Ágota                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină