Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  143/2017

privind modificarea şi completarea actului constitutiv al
TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25322/04.05.2017 al Biroului Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile art. 7 lit. d din Contractul de mandat nr. 43177/13.07.2016, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și domnii Debreczeni László și Miklós Zoltán;
Având în vedere prevederile art. 12 lit. a din Actul constitutiv al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 5 alin. 7 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare:
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se mandatează reprezentanţii municipiului Sfântu Gheorghe, domnii Debreczeni László şi Miklós Zoltán, în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea, modificarea şi completarea Cap. II, art.6 din  Actul constitutiv al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, prin introducerea unui nou cod CAEN la obiectul secundar al activităţii:
„9603- Activităţi de pompe funebre şi similare”
ART. 2. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului de Administraţie să semneze şi să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, conţinând prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de Administraţie al TEGA S.A., Biroului Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 5 mai 2017.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                               Kondor Ágota                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină