Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  135/2017

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului

de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Luând în considerare propunerea nr. 16.435/2017 înaintată de d-na Kulcsár Tünde-Ildikó, Secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare propunerea nr. 16.436/2017 înaintată de d-na Bálint Réka, promovată temporar în funcţia de Director executiv din cadrul Direcţiei de proiecte, strategii, cultură;
Luând în considerare propunerea nr. 6.526/2017 înaintată de d-na Köllő Ildikó, Şef birou din cadrul Biroului pentru monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.437/2017 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 107 şi art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Covasna nr. 78/2017 privind rectificarea Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 73/2017 privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Covasna, pentru anul 2017;
Luând în considerare Avizul A.N.F.P. nr. 19164/2017 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, potrivit anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2017.

                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                Kondor Ágota                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină