Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  134/2017

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală

a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23.565/2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. CA059/24.04.2017 a Consiliului de administraţie al societăţii SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 23.456/2017;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 11 din Actul constitutiv al SEPSI REKREATIV S.A. Sfântu Gheorghe;
În baza art. 192 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 bugetului de stat;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART.1. - Se mandatează reprezentanţii municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2017, conform anexelor 1-5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe, Direcţia Economică şi Biroul monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                        Kolcza István                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexele 1-5
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină