Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  131/2017

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat,
oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier,
din produse principale

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22.653/2017 al Compartimentului păduri, pășuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având la bază prețurile de pornire la licitație pentru valorificarea lemnului rotund și cel fasonat în metrii steri, ce se vinde la drum auto forestier către persoanele juridice pe anul 2017, Respectiv Antemăsurătoarea și valoarea lucrărilor silvice, necesare a se executa în anul 2017, aprobate prin HCL 370/2016;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Caietele de sarcini privind valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse accidentale, anexa nr. 1- 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Data, locul licitației, precum și componența Comisiei de preselecție, respectiv Comisiei de selecție se vor stabilii prin dispoziție de primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                       Kolcza István                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină