Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  123/2017

privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri

de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe aprobată prin H.C.L. nr. 265/2013,

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare



Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.386/2017 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 1 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere pct. 6 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013;
Având în vedere O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe aprobată prin art. 8 alin. (1) din H.C.L. nr. 265/2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014, așa cum a fost modificat prin HCL nr. 173/2014, după cum urmează:
I. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
“Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, care îndeplinesc următoarele condiţii:
a)    sunt înregistrate la Registrul Comerţului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)    derulează programe de investiţii prin construirea de clădiri în valoare de peste 250.000 euro şi crează locuri de muncă, ca urmare a investiţiei realizate pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe;
c)    nu sunt „întreprinderi în dificultate”, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/01.10.2004);
d)    nu au fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene sau, în cazul în care au facut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
e)    valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.”
II. La articolul 10 alineatul (1), lit. a va avea următorul cuprins:
“a) valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o întreprindere, sau întreprinderile între care există relațiile caracteristice întreprinderilor unice, se calculează cumulând ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs de fiecare întreprindere în parte cu ajutoarele de minimis primite de aceștia în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000€, respectiv 100.000€ pentru întreprinderile care activează în sectorul transportului rutier.
III. Alineatul (2) al articolul 10 va avea următorul cuprins:
„(2) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor constă în reducerea de la plata impozitului pe clădiri, pentru realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prezentei scheme, conform grilei de reducere, stabilite conform tabelului de mai jos:...”
IV. Articolul 17.3 „Acordarea alocărilor specifice individuale” va avea următorul curpins:
“Art. 17.3 Reducerea la plata impozitului pe clădiri se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a aprobat prin hotărâre acordarea facilităţilor fiscale solicitate.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2017.

                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                                 Kolcza István                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó




 




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină