Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  119/2017

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013
a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,

încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 161/15.03.2017 a societăţii MULTI-TRANS S.A., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 10.969/16.03.2017;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.649/2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 35 alin. (2) lit. i şi art. 43 lit. d din Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 15 lit. b din O.G. nr. 19/1997 privind serviciile de transport public, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8 şi art. 9 din Contractul de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (5) lit. a şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice, Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2017.

                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                  Kolcza István                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină