Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  112/2017

privind aprobarea organizării și desfășurării unor cursuri de formare profesională continuă

pentru calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, în cadrul

Liceului Tehnologic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, ca activitate integral finanţată din venituri propriiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.864/29.03.2017 al Biroului pentru învăţământ, cultură, informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 753/24.03.2017 a Liceului Tehnologic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 16.120/24.03.2017;
Având în vedere art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


   
ART. 1. - Se aprobă organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare profesională continuă pentru calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (cod N.C. 5123.2.1), în cadrul Liceului Tehnologic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, ca activitate integral finanţată din venituri proprii.
ART. 2. – Se aprobă înfiinţarea unui post didactic, finanţat din venituri extrabugetar, în cadrul Liceului Tehnologic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Liceului Tehnologic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar, Biroul pentru Învăţământ, Cultură, Informatică, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 aprilie 2017.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                 Miklós Zoltán                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină