Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 


HOTĂRÂREA NR. 74/2007
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2007 privitoare la modificarea anexei nr. 14 (fosta anexă nr. 16), întocmită în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Consiliul local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Referatul nr. IN 2227/2007 al Comisiei  locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru adminstrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică., ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART.1. – Se aprobă modificarea şi completarea articolului 2 din H.C.L. nr. 12/2007 privind modificarea anexei nr. 14 (fosta anexă nr. 16), întocmită în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

“Art. 2 - Ca urmare a modificării anexei nr. 14, se pun la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sfântu Gheorghe, în vederea întocmirii documentaţiilor cuprinzând propunerile de validare pentru reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor îndreptăţite, următoarele suprafeţe de terenuri:

Tarla

Nr. cadastru

Suprafaţa – ha -

1

Pş. 46/1

14,00

65

Pş. 947

7,11

 

Pş. 942

23,28

 

Pş. 943

4,82

 

Pş. 945

5,23

 

Pş.pd. 939

6,50

 

Pş. 937

18,80

3

Pş. 29

8,63

 

Pş. 6

0,33

6

Pş. 56+pş. 57/3

83,16

 

Pş. 53/2

12,66

 

Pş. 49/2

6,69

 

Pş.pd. 78

2,25

 

Pş.77

1,46

 

Pş.pd. 76

0,52

 

Pş. 59

0,10

 

Pş.pd. 60

11,24

 

Pş. 58

12,64

 

Pş.pd. 70

7,90

 

pş.pd. 69

0,90

 

Pş. 68/1

7,70

 

Pş.pd. 67/1

0,83

 

Pş.pd. 65/1

1,80

 

Pş.pd.74

0,12

 

Pş.pd.73

0,52

 

Pş.72

1,86

 

Pş. 63/1

2,55

6

Pş. 75

23,13

8

Np. 116

0,24

7

Pş. 87

0,24

 

Pş. 88

4,16

 

Pş. 89

14,23

 

Pş. 99

2,32

 

Pş. 100

0,87

9

Pş. 90

7,53

 

 

TOTAL: 296,30

 

ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

Albert Ildikó Anikó                                     SECRETAR

                                                             Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină