Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  105/2017

privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.691/04.04.2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 18/03.04.2017 a administratorului SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al SEPSIIPAR S.R.L., respectiv H.C.L. nr. 168/30.06.2016 privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor SEPSIIPAR S.R.L.;
În baza prevederilor art. 194 alin. (1) lit. d, art. 195, art. 210 și art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. de la 500.000,00 lei la suma de 750.000,00 lei, prin aport în numerar, prin emiterea a 25.000 de părţi sociale noi, cu o valoare de 10 lei/parte socială.
ART. 2. - Se aprobă ca Municipiul Sfântu Gheorghe să subscrie un număr de 24.950 de părţi sociale (în valoare de 249.500 lei) din cele 24.950 părţi sociale care îi revin în mod proporţional.
ART. 3. - Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la majorarea capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. prin aport în numerar, cu suma de 249.500 lei.
ART. 4. - (1) Se mandatează reprezentanţii Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor SEPSIIPAR S.R.L. dl. Debreczeni László şi dl. Miklós Zoltán, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deţinerilor Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu prezenta hotărâre.
(2) Proiectul procurilor speciale de reprezentare în adunarea generală a asociaţilor  SEPSIIPAR S.R.L. constituie anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Se mandatează dl. Zsombori László, administratorul SEPSIIPAR S.R.L. să semneze Actul adiţional la Actul Constitutiv şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităţilor legale la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SEPSIIPAR S.R.L., Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 aprilie 2017.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                           Miklós Zoltán                                                                        SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină