Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  91/2017

privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier
proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11.005/2017 al Compartimentului păduri, pășuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere nr. 1.410/2004 încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgó, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfăntu Gheorghe,
ART. 2. - Fondul de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a municipiului Sfăntu Gheorghe se va constitui din până la 10% din valoarea masei lemnoase vândute și încasate în condițiile legii provenite din produse principale și accidentale I.
ART. 3. - Fondul de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a municipiului Sfăntu Gheorghe se află la dispoziția Ocolului Silvic Privat Hatod, ca prestator de servicii silvice pentru utilizarea acestuia, în condițiile prevăzute de Legea nr. 56/2010 privind accesbilizarea fondului forestier național, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică și Compartimentul Păduri, Pășuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2017.

                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                         Kelemen Szilárd-Péter                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină