Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  88/2017

privind recalcularea chiriilor aferente unor locuinţe construite prin
 programul ANL care expiră în luna aprilie 2017

 


Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15062/2017 al Direcţiei Patrimoniu Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Aministrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul art. 8 alin. (4), (7), (8), (9) și (10) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere articolului II din Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Ordinul nr. 1077/2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraşiei Publice conform căruia a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1757,88 lei per metru pătrat inclusiv TVA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă nivelul chiriilor recalculate, începând din data de 01.05.2017 până la data de 31.12.2017, pentru titularii contractelor de închiriere ale apartamentelor din blocurile de locuinţe situate pe străzile: Grigore Bălan nr. 73, sc. A, B, şi C, şi str. Stadionului nr. 18 construite prin programul A.N.L., potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu – Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Aministrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2017.

                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                       Kelemen Szilárd-Péter                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină