Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 72/2007
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul administrativ al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 1701/2007 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Art.1 din Hotărârea nr. 96/2005 al Consiliului Local al Municipului Sfântu Gheorghe

Având în vedere prevederile art.19 alin. (1) a Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

            Având în vedere demisia domnului consilier municipal Kalamár György din funcţia de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorge în Consiliul administrativ al Teatrului “Tamási Áron” Sf.Gheorghe, exprimată prin scrisoarea înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN 2171/2007;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/201 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART.1.- Ia act de demisia domnului consilier municipal Kalamár György din funcţia de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul administrativ al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.

ART.2.- Se aprobă desemnarea doamnei consilier municipal prof. Keresztély Irma în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca membru în Consiliul administrativ al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.         

            ART.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Directorul general al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, precum şi Oficiul pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

           

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

            Albert Ildikó Anikó                                                SECRETAR

                                                                                     Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină