Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  86/2017

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de

salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu

S.C. TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 74.400/2016 al Biroului de monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 73/2016 a preşedintelui ADI „ECO SEPSI”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată şi actualizată a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003. privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001. privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional nr. 16/2017, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează viceprimarul municipiului Toth-Birtan Csaba, reprezentantul Municipiului Sfântu Gheorghe în AGA ECO SEPSI să aprobe modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009, conform Actului adiţional nr. 16/2017.

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                            Kelemen Szilárd-Péter                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

Anexa 1-3 la act aditional

Anexa 4-6 la act aditional

Anexa 7-17 la act aditional

Anexa 18-21 la act aditional

Anexa 22-32 la act aditional
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină