Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  80/2017

privind încheierea unui Contract de comodat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Societatea Națională

de Cruce Roșie-Filiala Județul Covasna
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.568/2017 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 13.853/14.03.2017 a Societăţii Naţională de Cruce Roşie – Filiala Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. „Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă încheierea unui Contract de comodat pe o perioadă de 10 ani între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala Județeană Covasna având ca obiect transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului cu destinaţia de locuinţă, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situată în municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Hărniciei nr. 16, bl. 33, ap. 58, în suprafaţă de 67,33 mp, identificat în CF 23342-C1-U19 Sfântu Gheorghe, nr. top. 1623/16/a/2/LVIII, 1623/16/b/1/LVIII, 1623/9/1/LVIII, 1623/10/1/LVIII, 1620/2/LVIII.
ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2017.

                   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                           Kelemen Szilárd-Péter                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină