Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  79/2017

privind aprobarea preluării în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea

Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, a unor imobile aflate în administrarea ZOOCOMP S.AConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68.268/2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa societăţii profesionale practician în insolvenţă ECG TAMAS LASZLO I.P.U.R.L. cu nr. 65712/12.11.2015, Convocatorul Comitetului creditorilor nr. 19/09.01.2017 şi Procesul-verbal nr. 79/13.01.2017 încheiat cu ocazia întrunirii Comitetului Creditorilor societăţii comerciale Zoocomp S.A;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă preluarea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe de la ZOOCOMP S.A. reprezentat de societatea profesională ECG TAMAS LASZLO IPURL în calitate de lichidator judiciar, bunurile identificate în Protocolul de predare-preluare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád-András cu semnarea Protocolului.
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2017.

                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                      Kelemen Szilárd-Péter                                                                           SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde-IldikóAnexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină