Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTARÂREA NR. 71/2007
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ a Casei de Cultură a Municipiului Sf.Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN – 2055/2007 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            În baza prevederilor art.8 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Casei de Cultură a Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea nr.144/2005 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere componenţa nominală propusă de directorul Casei de Cultură a Municipiului Sfântu Gheorghe, exprimată prin scrisoarea nr. 45/2007, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. IN – 1828/2007;

            Având în vedere Avizul favorabil al D.C.C.P.C.N. al judeţului Covasna, transmis prin scrisoarea nr. 211/21 martie 2007, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN – 2004/2007;

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

           

ART.1.- Se aprobă componenţa Consiliului Consultativ a Casei de Cultură a Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;

            ART.2.- Componenţa Consiliului Consultativ se stabileşte pentru o perioadă de 4 ani, începând din data adoptării prezentei hotărâri

ART.3.- Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directorului Casei de Cultură a Municipiului Sfântu Gheorghe şi Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

           

            Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ

      Albert Ildikó-Anikó                                 SECRETAR

                                                                Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină