Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  76/2017

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1.030/2017 al Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
Având în vedere Referatul directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu privire la propunerea spre aprobarea și modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 339/2017 întocmit de directorul Complexului “Zathurecky Berta” din subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 1-4 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 30 martie 2017.

             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                  Kelemen Szilárd-Péter                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexele 1-2

Anexele 3-4
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină