Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  73/2017

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul
Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2017

 


Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12.680/2017 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 68/2017 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2017;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45. alin. (1) şi art. 115. alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează responsabilul cu resurse umane din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2017.

                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                        Kelemen Szilárd-Péter                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină