Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 70/2007
privind aprobarea listei programelor şi proiectelor culturale minimale şi ale indicatorilor economici şi culturali pe anul 2007 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate IN nr. 1841/2007 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit.c şi art. 10 alin. (1) lit.b din Contractul de management încheiat în baza Hotărârii nr. 83/2006 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László, directorul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d şi alin. (6) lit.a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE


            ART. 1.- Se aprobă Lista programelor şi proiectelor culturale minimale proprii al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, prevăzute pentru anul 2007, anexă nr. 1 la Contractul de management încheiat cu dl. Bocsárdi László.

            ART. 2 - Se aprobă Nomenclatorul privind principalii indicatori economici şi culturali al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, care urmează să  realizeze în anul 2007, anexă nr. 2  la Contractul de management încheiat cu dl. Bocsárdi László.

          ART. 3.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează  Biroul Resurse Umane şi Oficiul pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primărei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

            Albert Ildikó Anikó                                                 SECRETAR

                                                                                      Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină