Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  66/2017

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2017 la Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna ”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 46/2017 a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 9.998/2017;
Având în vedere H.C.L. nr. 112/2009 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna şi cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna ”
Având în vedere prevederile art. 11 lit. b și art. 17 alin. (2) lit. k din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna ”
Având în vedere Hotărârea Adunării generale a Asociaţilor nr. 3/2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă achitarea cotizaţiei aferente municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2017 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, în suma de 80.000 lei, după aprobarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al deşeurilor în Judeţul Covasna”, respectiv Direcţia Economică şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 09 martie 2017.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                           Kelemen Szilárd-Péter                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină