Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  58/2017

pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 129/2015 privind
Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții

„Modernizare str. Váradi József de la str. Horea, Cloșca și Crișan”, cu modificările și completările ulterioare
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:    
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12.369/2017 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu modificările și compltările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţii: „Modernizare strada Váradi József, în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” aprobat prin HCL nr. 129/2015, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei, calculată potrivit curs BNR euro/leu, valabil la data de 07.03.2017, 1 Euro= 4,5362 lei.


                                    Valoare totală cu TVA       din care C+M cu TVA

Finanţare:  Mii lei Euro Mii lei  Euro
De la bugetul de stat   3.006,440  662,766 2.657,765 585,901
De la bugetul local 541,720   119,421 297,500   65,584
Total    3.548,160 782,187 2.955,265  651,485


ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 09 martie 2017.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                           Kelemen Szilárd-Péter                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină