Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTARÂREA NR. 69/2007
privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 1673/2007 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere că postul de director al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe a devenit vacant ca urmare a denunţării unilaterale a contractului de management de către domnul Horaţiu Nicolae Mihaiu, exprimată prin scrisoarea înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. IN 654/02.02.2007;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 114/2006;

Având în vedere prevederile  art. 18 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (9), respectiv art. 63 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART.1.- Se aprobă organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.

            ART.2.- Se aprobă Caietul de sarcini al concursului, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART.3.- Se aprobă Metodologia organizării concursului pentru ocuparea postului de director al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;

            ART.4.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                   Albert Ildikó-Anikó                             SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde


Anexa nr.1 la HCLM 69/2007

Anexa nr.2 la HCLM 69/2007
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină