Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  87/2017

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul
municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.721/2017 al Compartimentului pentru autorizarea activităţilor economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea comerţului stradal în municipiul Sfântu Gheorghe, anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L nr. 15/2008 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor Economice, Compartimentul de Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură, Compartimentul de Informare și Consultare Urbanistică a publicului și Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2017.

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                    Kelemen Szilárd-Péter                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină