Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  68/2017

privind aprobarea bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.168/2017 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință, Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017 în sumă totală de 128.531.100 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 116.524.730 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 12.006.370 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă programul obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă bugetul Direcţiei de asistenţă comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ pe anul 2017, finanţat din bugetul local, conform anexelor nr. 4 - 21 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă totală de 17.615.820 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 17.316.230 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 299.590 lei, pe anul 2017, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă bugetul instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform anexelor nr. 23-39 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă folosirea în anul 2017 a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016, în sumă de 548.845,16 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, conform anexei nr. 40, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - (1) Se aprobă bugetul Poliţiei Locale din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr. 41 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se aprobă folosirea în anul 2017 a excedentului rezultat din execuţia Poliţiei locale, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016, în sumă de 13.850 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
ART. 9. - Se aprobă bugetul Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2017, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 10. – (1) Se aprobă bugetul Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr. 43, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se aprobă folosirea în anul 2017 a excedentului rezultat din execuţia Teatrului „Andrei Mureşanu”, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016, în sumă de 6.710 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare.
ART. 11. - Se aprobă bugetul Casei de cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr. 44 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 12. - Se aprobă bugetul creditelor externe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform anexelor nr. 45 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 13. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017, conform anexelor nr. 46-51 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 14. - Se aprobă folosirea în anul 2017 a excedentului rezultat din execuţia fondurilor externe nerambursabile, aflat la dispoziția Municipiului Sfântu Gheorghe, în sumă de 161.036,09 lei, din care 23.660 lei vor fi folosiți pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, iar suma de 137.381,61 lei va fi restituită către Ministerul Culturii- finanțatorul proiectului.
ART. 15. - Se aprobă folosirea în anul 2017 a excedentului rezultat din execuţia fondurilor externe nerambursabile, aflat la dispoziția Colegiului Național Székely Mikó, în sumă de 9.620 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
ART. 16. - Se aprobă folosirea în anul 2017 a excedentului rezultat din execuţia fondurilor externe nerambursabile, aflat la dispoziția Liceului Tehnologic „Kós Károly”, în sumă de 1.090 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
ART. 17. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 martie 2017.


                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                              Kelemen Szilárd-Péter                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-16

Anexele 17-21

Anexele 22-39

Anexele 40-51
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină