Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  53/2017

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe
prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Fundația „MENS SANA” și SEPSI REKREATÍV S.A.

în vederea punerii în funcțiune și exploatării unui patinoar
artificial mobil în Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9.889/2017 al Secției Baza de Agrement ”Șugaș Băi” din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere adresa nr. 5618/2017 a Fundației „MENS SANA”, cu sediul în Municipiul Miercurea Ciuc; 
Având în vedere Hotărârea nr. 19/2017 a SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 2 și 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă încheierea unui Protocol între Municipiul Sfântu Gheorghe și ACI CLUJ S.A. în vederea amplasării cu caracter temporar, până la data preluării obiectivului de investiție ”Sală de sport multifuncțională cu 3000 de locuri din municipiul Sfântu Gheorghe”, a unui patinoar artificial mobil, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de protocol anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Fundația „MENS SANA” cu sediul în Municipiul Miercurea Ciuc și SEPSI REKREATÍV S.A. în vederea punerii în funcțiune și exploatării unui patinoar artificial mobil în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se desemnează ca persoană responsabilă pentru îndeplinirea clauzelor contractului de asociere, dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba.
ART. 5. - Cu semnarea protocolului și al contractului de asociere se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică și Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 23 februarie 2017.


                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                               József Álmos-Zoltán                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină