Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  48/2017

privind încheierea unui contract de parteneriat între Direcţia de Asistenţă Comunitară şi

Serviciul Ajutor Maltez în România, Filiala Sfântu Gheorghe în vederea organizării şi derulării proiectului

„Femeia, ca şansă” pentru sprijinirea femeilor din zona Őrkő în realizarea unei conduite existențiale

mai sănătoase și pregătirea lor în asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 524/2017 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 17/14.02.2017 a Serviciului de Ajutor Maltez în România, Filiala Sfântu Gheorghe, cu propunerea încheierii unui contract de parteneriat pentru realizarea proiectului având ca obiectiv sprijinirea femeilor din zona Őrkő în realizarea unei conduite existențiale mai sănătoase și pregătirea lor în asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie.
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 5 lit. f, art. 39 lit. b şi c, art. 42 și art. 112 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi derulării proiectului „Femeia, ca șansă” pentru sprijinirea femeilor din zona Őrkő în realizarea unei conduite existențiale mai sănătoase și pregătirea lor în asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Sumele necesare pentru finanţarea contractului se vor aloca anual în bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară.
ART. 4. - Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, dl. Tankó Vilmos.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 februarie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                József Álmos-Zoltán                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-IldikóAbrogată prin HCL nr. 70/2017
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină