Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  43/2017

privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune 567/2005 pentru

spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 78Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8372/2017 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 6211/03.02.2017 a d-nei Dr. Balogh Darkó Veronika, medic de familie la Cabinetul de medicină de familie privind prelungirea Contractului de concesiune;
Având în vedere Certificatul de membru nr. 38/2008 privind Avizul Colegiul Medicilor din România Consiliul Judeţean Covasna;
Având în vedere adresa nr. 10/30.01.2017 privind Avizul Colegiul Medicilor din România Consiliul Judeţean Covasna;
Având în vedere Avizul Conform nr. 11252/24.11.2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetări Ştiinţifice;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu mofiicările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 391 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioară;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 567/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical „Cabinet medical Dr. Balogh Darkó Veronika“ în suprafaţă de 68,45 mp, din imobilul situat în municipul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 februarie 2017.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                   József Álmos-Zoltán                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină