Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  42/2017

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial
existent în imobilul proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în
str. Gróf Mikó Imre nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9.846/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poz. 364 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, a spaţiului comercial în suprafaţă de 51,41 mp,  precum şi a terenului aferent, situat în Sfântu Gheorghe str. Gróf Mikó Imre nr. 1, în imobilul înscris în CF nr. 37411 nr. Cad. 37411-C1, aparţinând domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea desfăşurării activităţilor comerciale prevăzute în caietul de sarcini.
ART. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul desfăşurării licitaţiei publice deschise, fără preselecţie, anexele nr. 1 şi 2, la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Comisia de evaluare a ofertelor depuse, precum şi comisia de soluționare a contestaţiilor, după caz, se vor stabili prin dispoziţie de Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba, şi Biroul Locativ Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 februarie 2017

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                               József Álmos-Zoltán                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină