Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTARÂREA NR. 67/2007
privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri în vederea amplasării unor panouri de reclamă luminoase

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 2222/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36  alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat pe str. Lt. Păiuş David, zona intersecţei cu str. Ozunului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, conform Planului de situaţie anexat, în vederea implantării a unui panou de reclamă  luminos de tip totem.

ART. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat pe str. Grof Mikó Imre, în faţa blocului nr. 1, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, conform Planului de situaţie anexat, în vederea implantării a unui panou de reclamă  luminos static.

ART. 4. – Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 5. – Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, după cum urmează:

Preşedinte: Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar,

Membrii: - Ördög Lajos, consilier municipal,

                 -Para Lóránt, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic,

Membrii supleanţi: - Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii,

                                 - Kató Béla, consilier municipal.

            ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a ofertelor constituită prin art. 5 din prezenta hotărâre şi Biroul Gospodărire Comunală.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

               Albert Ildikó-Anikó                                               SECRETAR

                                                                                       Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină