Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  37/2017

privind modificarea şi completarea actului constitutiv
al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.584/2017 al Biroului Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere cererea nr. 69/16.02.2017 a administratorului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 8.530/16.02.2017;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i şi l din Actul constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 5 alin. 7 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea art. 5 alin. (1) din Actul constitutiv al URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe,  prin introducerea unor noi coduri CAEN la obiectul secundar al activităţii:
„1413- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte”
”1419- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte n.c.a.”
“3109- Fabricarea de mobilă n.c.a.”
“9002- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)”
ART. 2. – Se împuterniceşte administratorul societăţii doamna Szabó Mária Magdolna, să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, conţinând prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi administratorul URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 februarie 2017.

                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                     József Álmos-Zoltán                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină