Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 66/2007
privind dezmembrarea unor terenuri situate pe str. 1 Decembrie 1918 fn., precum şi concesionarea prin licitaţie publică a unor suprafeţe, în vederea construirii unei unităţi de alimentaţie publică

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate NR. UR. 601/2007 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevderile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere  prevederile art. 6 şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Documentaţia tehnică de dezmembrare în vederea concesionării unei suprafeţe de teren privind imobilul situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, executată de sing. Luffy Vilmos, înregistrată la O.C.P.I. Covasna cu nr. 415/2006 ;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c  şi alin. (5) lit b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

      HOTĂRĂŞTE

            ART. 1. - Se aprobă întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe al terenului situat  pe str. 1 Decembrie 1918 fn., înscris în  C.F. nr. 575 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1620/5/2/2 în suprafaţă de 8.833 mp.

            ART. 2. - Se aprobă dezmembrarea terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 fn., înscris în CF nr. 575 Sfântu Gheorghe sub nr. top 1620/5/2/2 în suprafaţă de 8833 mp.,  pe două  parcele după cum urmează:

-         parcela nr. 1 sub nr. top nou 1620/5/2/2/1 în suprafaţă de 986, cu schimbarea destinaţiei în teren de construcţii;

-         parcela nr. 2 sub nr. top nou 1620/5/2/2/2 în suprafaţă de 7.847 mp, cu situaţia neschimbată.

              ART. 3. - Se aprobă dezmembrarea terenului domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 fn., înscris în CF nr. 18340 Sfântu Gheorghe sub nr. top 1628/2 în suprafaţă de 24.882 mp., după cum urmează:

-         parcela nr. 1 sub nr. top nou 1628/2/1  în suprafaţă de 1512, cu schimbarea destinaţiei în teren de construcţii  ;

-         parcela nr. 2 sub nr. top nou 1628/2/2  în suprafaţă de 23.370 mp, cu situaţia neschimbată.

              ART. 4. - Se aprobă trecerea din domeniul public  în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a parcelelor cu nr. top nou 1620/5/2/2/1 cu 986 mp şi nr. top. nou 1628/2/1 cu 1.512 mp.

              ART. 5. - Se aprobă unificarea într-un singur corp funciar a parcelelor cu nr. top nou 1620/5/2/2/1 cu 986 mp, şi cu nr. top. nou 1628/2/1 cu 1.512 mp, în suprafaţă totală de 2.498 mp.

            ART. 6– Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie şi cu oferte în plic sigilat a parcelei cu nr. top 1620/5/2/2/1-1628/2/1  în suprafaţă totală de 2.498  mp,  în vederea construirii unei unităţi de alimentaţie publică.

 ART.7 –Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.           

ART.8 – Se stabileşte preţul Caietului de Sarcini la suma 50 lei.

ART. 9. – Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală:

1.      Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar, preşedintele comisiei;

2.      Szén Zoltán, consilier local, membru;

3.      Para Lóránt, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic, membru;

4.      Sándor József, consilier în cadrul Compartiment Patrimoniu, Studii şi Achiziţii, membru;

5.      reprezentantul D.G.F.P. Covasna, membru.

Membru supleant: Ferenczi István, consilier local

ART. 10 - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Comisia de evaluare a ofertelor depuse.

 

            Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007


 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

         Albert Ildikó Anikó                                                   SECRETAR

                                                                                     Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină