Sâmbătă, 21. aprilie 2018
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  25/2017

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2016 al
Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

  

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3323/19.01.2017 al Biroului pentru Învţământ, Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. IV. din O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contracte de management;
Având în vedere Contractul de management nr. 50.986/2014, încheiat cu dl. Bocsárdi László, managerul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, împreună cu principalele obiective, lista programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi ale criteriilor de performanţă (indicatorii culturali şi indicatorii economici) asumate pe anul 2016 de către managerul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organizarea evaluării pe anul 2016 al managementului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pe anul 2016 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.   
ART. 3. – Numirea comisiei de evaluare a managementului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2016 și a comisiei de soluționare a contestațiilor se vor face prin dispoziții de primar.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Biroul pentru Învăţământ, Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2017.

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                     Debreczeni László                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Ofertă culturală
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină