Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 65/2007

privind  concesionarea directă a unor parcele situate în Şugaş Băi către S.C. GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR. 602 /2007 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererea nr. EC 668/2006 al S.C. GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederilor art. 15 lit. e, respectiv art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

                                                                        HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă întabularea, în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor identificate în CF nr. 3971 Sf. Gheorghe sub nr. top. 2233/30/1 în suprafaţă totală de 60 mp şi C.F.nr.1080 Sfântu Gheorghe sub nr.top. 2233/30/3/2 în suprafaţă de 302 mp.

ART. 2. - (1) Se aprobă concesionarea directă, pe termen de 49 ani, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, a parcelelor evidenţiate în C.F. nr. 3971 Sfântu Gheorghe sub nr. top 2233/30/1 în suprafaţă de 60 mp şi C.F. nr. 1080 Sfântu Gheorghe cu nr. top 2233/30/3/2 în suprafaţă de 302 mp, către S.C. GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L., în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului aferent construcţiei, respectiv extinderea construcţiei.

            (2) Se stabileşte taxa de redevenţă la 17,68 lei/mp/an, echivalentul a 5,25 EURO/mp/an la data încheierii contractului de concesiune.

            ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de concesiune ce se va încheia între Consiliul Local şi S.C. GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L , anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

       Albert Ildikó Anikó                             SECRETAR

                                                             Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină