Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  18/2017

privind aprobarea unor tarife aplicabile în cadrul serviciului specializat pentru
gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2828/17.01.2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere adresa nr. 284/09.01.2017 a societăţii TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 1126/09.01.2017;
Având în vedere O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Contractul de concesionare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 31.701/30.06.2014 încheiat cu TEGA S.A;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 24 alin. (2) ale Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere preţurile de piaţă de pe site-ul web al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe baza Listei costurilor estimative pentru stabilirea cheltuielilor de întreţinere în adăposturile publice, conform art. 26, alin. (4) din H.G. nr. 1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi (6) lit. a pct. 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă următoarele tarife aplicabile în cadrul Serviciului Specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe, potrivit celor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă:
a. Tarif lunar pentru adoptare la distanţă: 100 lei/lună/animal. După primul an se acordă o reducere de 10%.
b. Tarif pentru revendicarea câinilor cu stăpân capturaţi pe domeniul public: 70 lei/animal + 4 lei/animal pentru fiecare zi de găzduire în adăpost.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe  şi Consiliul de administraţie al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, concesionarul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2017.

                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                           Debreczeni László                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină