Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  12/2017

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat, a unui
teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului fn.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3177/2017 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere cererea nr. 13873/16.03.2011 a lui Olosz Szabolcs şi Kopis Andrea, prin care îşi manifestă interesul pentru achiziţionarea terenului din str. Oltului, în suprafaţă de 630 mp;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 101/18.01.2017 elaborat de Evaluatorul Autorizat Bojin Adrian, privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului, situat în str. Oltului f.n.;
Având în vedere Nota internă nr. 3097/18.01.2017 a Direcției Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (9), respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat a terenului intravilan, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului fn., domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF nr. 31072 Sfântu Gheorghe A1 nr. top. 878/1/1, 878/2/1, 879/1, în suprafaţă de 630 mp
ART. 2. - Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei la suma de 107.077 lei, rezultat din Raportul de evaluare nr. 101/18.01.2017, elaborat de Evaluatorul Autorizat Bojin Adrian, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – (1) Se aprobă Caietul de sarcini, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
(2) Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 4. - (1) Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care se va achita şi preţul imobilului.
(2) Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 178/2014 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat, a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului fn., se abrogă.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţele Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe la 26 ianuarie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                 Debreczeni László                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-IldikóAnexa 1

Anexa 2 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină