Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  11/2017

privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la

încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.429/2017 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă utilizarea în anul 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvolare, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016, în sumă de 1.567.240 lei, conform prevederilor art. 58, alin. (1) lit. a din Legea nr. 273/2006, astfel:
 

Nr.
crt. 
     Denumirea obiectivului de investiție    Valoarea -lei-
1 Refacere pod peste râul Olt 952.840 
2 Actualizare DALI - Reabilitare termică – Clădirea Liceului Plugor Sándor 17.850
3 Actualizare DALI - Reabilitare termică –Clădirea Școlii gimnaziale Nicolae Colan  17.850
4 Actualizare DALI - Reabilitare termică –Clădirea Grădiniței cu Program Prelungit Árvácska         17.850    
5 Actualizare DALI - Reabilitare termică- Clădirea Grădiniței cu Program normal nr.5 17.850
6 Actualizare DALI - Reabilitare termică- Clădirea Grădiniței cu Program Prelungit Gulliver str. Dealului nr.24 17.850  
7 Actualizare DALI - Reabilitare termică – Clădirea Școlii Gimnaziale Váradi József  17.850
8 Actualizare DALI - Reabilitare termică –Liceul Mikes Kelemen, clădirea B 17.850
9 Actualizare DALI - Reabilitare termică – Clădirea internatului la Colegiul Mihai Viteazul 17.850
10 Actualizare DALI - Reabilitare termică – Clădirea Grupului Școlar Berde Áron  23.800
11 DALI- amenajarea unor terenuri de sport de cartier (baschet) în municipiul Sfântu Gheorghe, (Locații: str. Tineretului, între str. Crângului și b-dul N. Iorga, str. Dealului, între str. Crângului și b-dul N. Iorga, cartierul Ciucului - 3 ampl., zona aleea Avântului)    11.300
12 SF - Construire depou nou pentru flota de transport, achiziționare mijloace de transport și reamenajare stații de autobuz 15.000
13 PT + execuție - Modernizare str. Crângului 168.530
14 PT + execuție - Modernizare str. Andrei Șaguna  80.000
15 PT +executie - Reabilitare str. 1 Decembrie (de la str. G. Bălan până la str. N. Bălcescu)  90.000
16 PT + executie - Modernizare str. Puskás Tivadar 82.970

     
   
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

            Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                 Debreczeni László                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină