Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR  45/2017

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind
instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe,
cu modificările şi completările ulterioare

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72.295/08.12.2016 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată prin H.G. nr. 1.391/2006;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL nr. 241/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează
I. Alineatul 1 al articolului 7 din Secţiunea 1. Norme privind întreţinerea şi folosirea drumurilor, străzilor şi celorlalte căi de comunicaţii, Capitolul II. Norme privind salubritatea, menţinerea esteticii localităţilor, folosirea drumurilor, sănătatea publică şi protecţia mediului va avea următorul cuprins:
„(1) Este interzisă abandonarea pe domeniul public (pieţe, străzi, trotuare, parcări, parcuri, zone verzi, etc.) a vehiculelor, a remorcilor şi utilajelor agricole, a caroseriilor sau a părţilor din vehicule, a utilajelor, sau a subansamblelor acestora.”
    II. După alineatul 1 al articolului 7 din Secţiunea 1. Norme privind întreţinerea şi folosirea drumurilor, străzilor şi celorlalte căi de comunicaţii, Capitolul II. Norme privind salubritatea, menţinerea esteticii localităţilor, folosirea drumurilor, sănătatea publică şi protecţia mediului, se introduce un nou alineat alineatul 1^1 cu următorul cuprins:
    “(1^1) Termenul “abandonat” în cazul vechiculelor sau părţilor din vechicule se înţelege prin îndeplinirea a trei din următoarele condiţii:
a)    pneuri de pe roţi desumflate şi cu semne de îmbătrânire a materialului;
b)    caroserie cu apariţia ruginii pe majoritatea elementelor;
c)    elemente demontabile lipsă (roţi, faruri, ştergătoare, antenă, elemente ornamentale);
d)    parbrize sparte şi elemente demontabile interioare lipsă;
e)    existenţa unor obiecte în habitaclu care semnalează utilizarea ca loc de depozitare sau apariţia vegetaţiei în interiorul vechiculului.
f)    autovehiculul are numere de înmatriculare nevalabile, nu are plăcuţe cu numărul de înmatriculare, nu are evidenţiate la vedere, date care să permită identificarea proprietarului.”
III. Articolul 10 se abrogă.
IV. Alineatul 3 al articolului 44 din Secţiunea 4 Întreţinerea parcurilor, grădinilor şi zonelor verzi, Capitolul II. Norme privind salubritatea, menţinerea esteticii localităţilor, folosirea drumurilor, sănătatea publică şi protecţia mediului, se abrogă.
    V. Alineatul 4 al articolului 44 din Secţiunea 4 Întreţinerea parcurilor, grădinilor şi zonelor verzi, Capitolul II. Norme privind salubritatea, menţinerea esteticii localităţilor, folosirea drumurilor, sănătatea publică şi protecţia mediului, va avea următorul cuprins:
„(4) Membrii asociaţiilor de proprietari/locatari care nu optează pentru încheierea contractului de administrare a zonelor verzi publice, trotuarelor şi parcărilor publice din jurul blocurilor de locuinţe aparţinătoare, vor asigura efectuarea lucrărilor de întreţinere prin intermediul operatorului de salubrizare, prin plata unui tarif stabilit prin Hotărâre de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.”
VI. Alineatul 1 al articolului 49 din Secţiunea 4 Întreţinerea parcurilor, grădinilor şi zonelor verzi, Capitolul II. Norme privind salubritatea, menţinerea esteticii localităţilor, folosirea drumurilor, sănătatea publică şi protecţia mediului, va avea următorul cuprins:
„(1) Parcurile, grădinile publice şi zonele de agrement, terenurile de joacă şi sport, cât şi construcţiile şi instalaţiile aflate pe teritoriul acestora pot fi folosite numai în scopul căruia au fost destinate. Folosirea lor în alte scopuri, fără acordul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, constituie contravenţie. Constituie contravenţie utilizarea elementelor componente ale terenurilor de joacă şi sport în alt mod decât cel descris în ghidul de utilizare afişat,.”
VII. Articolul 74 din Capitolul III. Alte dispoziţii va avea următorul cuprins:
“Art. 74. - (1) Administratorul drumurilor va înştiinţa cu 6 luni înainte toate persoanele interesate de începerea lucrărilor de executare a noii îmbrăcăminţi asfaltice, în vederea realizării lucrărilor de întreţinere la reţelele edilitare, a branşamentelor, etc.
(2) Nu se permite desfacerea îmbrăcăminţii drumului după executarea acesteia timp de 5 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor. Pentru execuţia de extindere instalaţii/reţele se aprobă desfacerea îmbrăcăminţii drumului numai cu refacerea integrală a stratului de uzură pe toată strada.”
    VIII. Litera a a articolului 76 din Capitolul IV Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi căile de atac va avea următorul cuprins:
“a) Cu amendă de la 50 lei la 150 lei pentru persoanele fizice şi de la 100 lei la 500 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor: art. 5, art. 6, art. 8, art. 9 alin. (2) lit. f, g, j, k, art. 10, art. 11, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 alin (2), (3), art. 29 alin. (1), art. 33, art. 34, art. 39 lit. c), art. 40, art. 42 alin. (3), (4), (5), art. 45-49, art. 54, art. 56 lit. a), b), art. 58, art. 59, art. 61, art. 67-71.”
    IX. Litera c a articolului 76 din Capitolul IV Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi căile de atac va avea următorul cuprins:
“c) Cu amendă de la 300 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 7, art. 29 alin. (4), (5), art. 32, art. 50-53, art. 64 a) – d), art. 72.”
    ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Locală Sfântu Gheorghe, precum şi TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 februarie 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                            József Álmos-Zoltán                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină