Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 


HOTĂRÂREA NR.64/2007
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/2005 referitoare la dezmembrarea unor terenuri situate pe str. Gödri Ferenc nr. 1, precum şi concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 539/2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;    

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 62/2005 privind dezmembrarea unor terenuri situate pe str. Gödri Ferenc nr. 1, precum şi concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe, după cum urmează:

I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenului situat pe str. Gödri Ferenc nr. 1, înscris în C.F. nr. 6503 Sfântu Gheorghe sub nr. top 133/8/1/2 în suprafaţă de 326 mp, cu destinaţia teren de construcţii.

(2) Se aprobă dezmembrarea terenului descris la alin. (1) pe trei parcele, după cum urmează:

- parcela nr. 1 sub nr. top nou 133/8/1/2/1 în suprafaţă de 10 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

- parcela nr. 2 sub nr. top nou 133/8/1/2/2 în suprafaţă de 14 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

- parcela nr. 3 sub nr. top nou 133/8/1/2/3 în suprafaţă de 302 mp, cu destinaţia de teren de construcţii.”

II. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenului situat pe str. Gödri Ferenc nr. 1, înscris în C.F. nr. 3061 Sfântu Gheorghe sub nr. top 133/8/1/1 în suprafaţă de 128 mp, cu destinaţia teren de construcţii şi al terenului sub nr. top 133/8/1/3 în suprafaţă de 518 mp, cu destinaţia teren de construcţii.

(2) Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 3061 sub nr. top 133/8/1/1 pe trei parcele, după cum urmează:

- parcela nr. 1 sub nr. top nou 133/8/1/1/1 în suprafaţă de 42 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

- parcela nr. 2 sub nr. top nou 133/8/1/1/2 în suprafaţă de 39 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

- parcela nr. 3 sub nr. top nou 133/8/1/1/3 în suprafaţă de 47 mp, cu destinaţia de teren de construcţii.

(3) Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 3061 sub nr. top 133/8/1/3 pe trei parcele, după cum urmează:

- parcela nr. 1 sub nr. top nou 133/8/1/3/1 în suprafaţă de 30 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

- parcela nr. 2 sub nr. top nou 133/8/1/3/2 în suprafaţă de 65 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

- parcela nr. 3 sub nr. top nou 133/8/1/3/3 în suprafaţă de 423 mp, cu destinaţia de teren de construcţii.”

         ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

   Albert Ildikó Anikó                                                SECRETAR

                                                                            Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină