Marţi, 14. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  16/2017

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54.508/2016 al Administratorului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În baza prevederilor art. 24 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Art. 2. - Se stabilește chiria de bază anuală pentru un loc de parcare la suma de 150 lei, echivalent a sumei de 33,88 Euro, conform ratei de schimb din data de 06.11.2014, preț ce se indexează anual în funcție de rata de schimb leu/euro, comunicat de B.N.R. pentru prima zi lucrătoare a lunii septembrie, la care se adaugă TVA.”
II. Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe se modifică potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. –
Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2009 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. –
Abonamentele de parcare, neachitate până la data de 15 decembrie 2016 vor putea fi plătite până la data de 28 februarie 2017, cu calcularea majorărilor de întârziere, potrivit reglementărilor fiscale în materie.
ART. 4. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul public, Direcția de Gospodărire Comunală, Direcţia Economică și Direcția Finanțelor Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2017.

                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                         Debreczeni László                                                                    SECRETAR
                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa nr. 1 la H.C.L. 16/2017

Anexa nr. 2 la H.C.L. 16/2017


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină