Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 63/2007
privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere prezentarea primarului municipiului, dl. Albert Álmos;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 2121/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisie pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;

            În baza prevederilor art. 58 alin. (3) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 15 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă stabilirea destinaţiei de terenuri aparent libere - învecinate unor construcţii existente - destinate amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesului cumpărătorilor şi consumatorilor din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, în baza prevederilor certificatelor de urbanism eliberate de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. – Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor aparent libere, făcând parte din domeniul public (trotuare, spaţii verzi) al municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 3. – Se aprobă încheierea contractelor de concesiune pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 mai 2007, pentru terenurile identificate în lista anexă, cu plata trimestrială a redevenţei.

            ART. 4. – Se stabileşte taxa de redevenţă în sumă de echivalentul în lei de 5 Euro/mp/teren concesionat/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro.

            ART. 5. – Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 6. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

     Albert Anikó-Anikó                                             SECRETAR

                                                                           Kulcsár Tünde      
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină