Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  375/2016

pentru modificarea HCL nr. 3/2014 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia

energiei termice pe bază de gaze naturale pentru Municipiul Sfîntu Gheorghe, de către URBAN-LOCATO S.R.L.
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75.331/22.12.2016 al Biroului Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere cererea nr. 238/08.12.2016 al administratorului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 72450/08.12.2016;
Având în vedere Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 119850/12.12.2013;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.G. nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea H.C.L nr. 3/2014, privind aprobarea preţului local al energiei termice pentru producerea energiei termice pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, de către URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
    I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1. - Se aprobă preţul local de facturare de 145,98 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru energia termică produsă şi distribuită populaţiei de către URBAN-LOCATO S.R.L.”
    II. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„ART. 2. - Diferenţa dintre preţul stabilit la art. 1 şi preţul local de 356,81 lei/Gcal pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, avizat de A.N.R.S.C., se asigură din bugetul local al municipul Sfântu Gheorghe”.
ART. 2. - Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.01.2017.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează administratorul URBAN-LOCATO S.R.L Sfântu Gheorghe, Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2016.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                               Cserey Zoltán-Mihály                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină