Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  373/2016

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat cu partenerii selectaţi în vederea implementării activităţilor

aferente proiectului: Înfiinţarea unui GAL şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală în Zonele Urbane

Marginalizate din municipiul Sfântu Gheorghe cu care se participă la Programul Operaţional Capital

Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii,

Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare,

Prioritatea de investiţii 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, apel de proiecte X/2016,

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – oraşe/municipii

cu populaţie de peste 20000 locuitori
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73234/13.12.2016 al Biroului de proiecte și achiziții publice;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului în cadrul POCU/AP 5/PI 9.vi/OS 5.1 Condiţii specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, şi alin. (6) lit. a pct. 1, 2, 3, 5, 16, 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de Lider de parteneriat (Partener 1), S.C. Tega S.A. Partener 2 şi Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe - Partener 3, pentru implementarea activităţilor aferente proiectului: Înfiinţarea unui GAL şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din municipiul Sfântu Gheorghe cu care se participă la Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Prioritatea de investiţie  9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, apel de proiecte X/2016, „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20000 locuitori, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 219.500,00 lei, inclusiv TVA.
ART. 3. - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentând contribuţia de 1,42% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.117,20 lei.
ART. 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Activităţi aferente proiectului: Înfiinţarea unui GAL şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din municipiul Sfântu Gheorghe cu care se participă la Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Prioritatea de investiţie  9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, apel de proiecte X/2016, „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20000 locuitori”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, şi Biroul de Proiecte și Achiziții Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2016.

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                     Cserey Zoltán-Mihály                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină