Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  372/2016

privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la implementarea proiectului intitulat

„Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate  nr. 74.763/20.12.2016 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 14.932/15.11.2016 a Gospodăriei Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020;
Având în vedere notificarea Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Infrastructura Mare, Infrastructura de Mediu nr. 38.858/2016;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă cofinanțarea proiectului intitulat „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”, contribuția proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe fiind în cuantum de 8.483,49 lei, fără TVA.
ART. 2. – Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu semnarea Declarației privind cofinanțarea proiectului intitulat „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează administratorul public dl. Czimbalmos Kozma Csaba, Direcția Economică și Biroul Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2016.

                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                    Cserey Zoltán-Mihály                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină