Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTARÂREA NR. 62/2007
privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiilor situate pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 414/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplinăa Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1281/2007, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;

Având în vedere cererile nr. EC 257/2007 a numiţilor Cheresteş Ioan şi Zadurian Irma şi nr. EC 258/2007 a numiţilor Kelemen Petru şi Kelemen Zsófia;

În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă rectificarea terenului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9, înscris în C.F. nr.4145 Sfântu Gheorghe cu nr. top. 149/2/2, curte, de la suprafaţa de 726 mp. la 706 mp.

            ART. 2. - Se aprobă dezmembrarea terenului descris la art.1, potrivit Documentaţiei tehnice de rectificare suprafaţă şi dezmembrare teren, elaborată de sing. Luffy Vilmos, pe două parcele după cum urmează:

-         parcela nr. 1 cu nr. top. nou 149/2/2/1 în suprafaţă de 391 mp;

-         parcela nr. 2 cu nr. top. nou 149/2/2/2 în suprafaţă de 315 mp.

ART. 3. - Se aprobă vânzarea directă a terenului cu nr. top. 149/2/2/2 în suprafaţă de 315 mp, aferent construcţiilor înscrise în C.F. colectivă nr. 3914 Sfântu Gheorghe, proprietatea tabulară a numiţilor Cheresteş Ioan şi Zadurian Irma (fostă Cheresteş), respectiv Lörincz Maria, Kelemen Péter şi soţia Kelemen Zsofia, în cotă de câte ½ parte.

            ART. 4. – (1) Preţul de vânzare al terenului este de 37.900 lei (11.200 EUR), valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1281/2007.

            (2) Preţul terenului se va plăti la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

            ART. 5.- Se mandatează primarul municipiului cu reprezentarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în faţa notarului public cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

            ART. 6.- În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri proprietarii construcţiilor vor fi notificaţi aupra intenţiei de vânzare a terenului descris la art. 3.

            ART. 7.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe-Compartimentul Patrimoniu, Studii şi Achiziţii precum şi Biroul Buget-Contabilitate din cadrul  Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

       Albert Ildikó-Anikó                             SECRETAR

                                                             Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină